Ikääntyneiden palveluiden kriisiä on yritetty korjata mekaanisilla toimenpiteillä, jotka tosiasiassa vain pahentavat tilannetta. Hoitajamitoituksella ei turvata henkilöstön saatavuutta, eikä pystytä korjaamaan jo tapahtunutta palveluiden heikkenemistä. Jokainen ikääntynyt ihminen ansaitsee hyvän hoidon, kun sitä tarvitsee. Vanhustenhoidon tilanne heijastuu hyvinvointialueen muihin palveluihin niitä ruuhkauttaen. Usein puhutaan vain terveydenhuollosta, mutta on muistettava myös sosiaalipalveluiden tärkeä merkitys. Vanhuspalvelut on laitettava kuntoon kokonaisuutena. Nyt on saatava ratkaisuja siihen, miten vanhuspalveluihin saadaan lisää hoitajia ja miten parannetaan vanhuspalveluiden tilannetta aidosti vaikuttavasti ja kestävästi. On valtava riski, jos moni- ja muistisairaat ikääntyneet ihmiset eivät saa palveluita oikea-aikaisesti. Palvelusetelit ja monituottajamalli on otettava käyttöön laajemmin. Hoitajamitoitus johtaa siihen, että hoitajapulasta kärsiviä osastoja ja toimintayksiköitä joudutaan kokonaan sulkemaan. THL on arvioinut että vuoteen 2040 mennessä sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan yhteensä 200 000 uutta työntekijää. Keva on arvioinut, että vuoteen 2039 tällä hetkellä sairaanhoitajana ja lähihoitajana työskentelevistä yli puolet ovat jäämässä eläkkeelle. Eläköityvien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden tilalle tarvittaisiin THL:n arvion mukaan 150 000 työntekijää. Nämä luvut kuvaavat kiireettä toimiin. Hoito- ja hoiva-alan, sekä sosiaalialan ammattilaisten lisäämiseksi vanhuspalveluihin tarvitaan konkreettinen toimiva suunnitelma ja merkittäviä panostuksia. Tarvitsemme nyt valmentavaa johtamista, urapolkumalleja, jotka tukevat syvää asiantuntijuuden kehittymistä. Palkkaus on oltava paremmalla tasolla ja työntekijän on voitava vaikuttaa omaan työhönsä. Hoitajamitoituksen kaltaiset kirjaukset lakiin eivät riitä yksinään, jos henkilöstöä ei ole saatavilla, työssä väsytään liikaa tai rahoitus uupuu. Henkilöstön palkkaamisen, sitouttamisen ja työolosuhteiden parantamisen lisäksi, tulee kaikessa palvelutoiminnassa ottaa huomioon digitalisaation ja teknologian kautta saatavat hyödyt. Kansainvälistä rekrytointia tietysti myös tarvitaan. Laadukas ja hyvä johtaminen on yksi tärkeimmistä vaikuttimista työhyvinvointiin ja työssä pärjäämiseen. Näihin asioihin panostaminen on ratkaisevinta, jotta saamme uusia työntekijöitä palkattua ja sitoutettua.